Info

VINCITUR obrt

9. svibnja 6
10430, Samobor
M: 091 6252 010
M: 099 3362 895
E: info@vincitur.com
OIB: 68176530080

Kontaktirajte nas

 

petak
lis282011

Knjigovodstvo za obrte

Obrtnici su obveznici sustava poreza na dohodak.

Njihovo računovodstvo se temelji na moderniziranoj varijanti jednostavnog knjigovodstva. Kao obveznici poreza na dohodak nisu obvezni voditi dvojno knjigovodstvo, glavnu knjigu. Sve ostale analitike, kupci, dobavljači, blagajničko poslovanje, veleprodaja, maloprodaja, fakturiranje, robno-materijalno, plaće, kadrovska i dr. su jednake kako za firme tako i za obrtnike.

Pri vođenju knjigovodstva primjenjuje se načelo blagajne (kada je račun naplaćen) kod evidentiranja primitaka kao prihoda i izdataka kao rashoda (to se ne odnosi na nabavu dugotrajne imovine koja se amortiziara kao kod poduzetnika).

Obrtnici nemaju obvezu sastavljanja financijskih izvještaja i obrtnici koji ostvaruju dohodak ne plaćaju porez na dobit već porez na dohodak tj. razliku između poslovnih primitaka i izdataka.
Fizička osoba, obveznik poreza na dohodak, može postati obveznikom poreza na dobit temeljem pisanog zahtjeva Poreznoj upravi, čime mora voditi dvojno knjigovodstvo te poslovne knjige kao i poduzetnici.

Troškovi otvaranja obrta - (Klikni)

Službeni obrasci - (Klikni)

 Poslovne knjige obrtnika:

  • knjiga primitaka i izdataka
  • knjiga prometa
  • evidencija o tražbinama i obvezama
  • popis dugotrajne imovine.

Obrtnici koji su uključeni u sustav PDV-a moraju voditi i propisane knjige ulaznih i izlaznih računa, temeljem kojih se obračunava obveza za plaćanje PDV-a. Ukoliko se obrtnik bavi trgovinom dužan je voditi i Popis robe u trgovini na malo.
Knjiga primitaka i izdataka je pregled svih nastalih primitaka i izdataka tijekom jedne godine (poreznog razdoblja), zabilježenih po datumima nastanka. Knjiga prometa je knjiga u koju se krajem dana, ili početkom slijedećeg, upisuju svi primici naplaćeni u gotovini i čekovima.
Knjigu prometa nisu obvezni voditi obrtnici koji dnevno ažurno vode knjigu primitaka i izdataka, kao niti oni koji dnevni promet ostvaren u trgovini upisuju u Popis robe u trgovini na malo.
Evidencija o tražbinama i obvezama je pregled svih ispostavljenih i primljenih računa, osim gotovinski naplaćenih ili plaćenih. Obrtnici koji su u sustavu PDV-a, pa knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom primanja/izdavanja računa, ne moraju voditi posebnu evidenciju o tražbinama i obvezama, no ako knjige ulaznih i izlaznih računa vode redoslijedom plaćanja/naplate, dužni su voditi i ovu evidenciju.
Kako će voditi knjige odlučuje sam obrtnik, tj. može birati između uvezanih knjiga, slobodnih listova ili korištenje informatičkog programa za vođenje knjiga. Izgled knjiga nije striktno utvrđen, ali se u njima moraju osigurati svi propisani podaci.
Popis dugotrajne imovine je pregled upisanih stvari i prava čija je vrijednost veća od 3.500,00 kuna, a vijek trajanja godinu dana. Popis služi za utvrđivanje izdataka otpisa dugotrajne imovine (amortizacije).

PDV kod obrtnika

Tek nakon što promet u kalendarskoj godini premaši iznos do 85.000 kn, obrtnik postaje obveznik PDV-a.
Ovisno o prirodi posla koje će obavljati, fizička osoba koja namjerava otvoriti obrt često mora prethodno obaviti niz pripremnih radnji koje iziskuju određene troškove. Takve su primarne radnje nabava nužnih sirovina, materijala i trgovačke robe, možda troškovi specijalističkog obrazovanja potrebnog za obavljanje djelatnosti i sl. Svi izdaci koji se odnose na pripremu za početak obavljanja djelatnosti priznaju se u izdatke poslovanja, pod uvjetom da osoba raspolaže vjerodostojnim ispravama o učinjenim izdacima. Iznimka je nabava dugotrajne imovine, koja se ne smatra izdatkom u razdoblju u kojem je kupljena, nego kroz obračun amortizacije umanjuje osnovicu poreza u duljem razdoblju.

Upis u registar obrtnika PDV-a povoljna je odluka za obrtnike kojima je u interesu koristiti pretporez s ulaznih računa za nabavljeni materijal i opremu. Upis u registar mora biti ranijeg datuma od datuma računa za nabavljenu opremu.
Inače, obrtnici postaju obveznici PDV-a od 1. siječnja tekuće godine ako je vrijednost njihovih ukupnih godišnjih oporezivih isporuka dobara i obavljenih usluga u prethodnoj kalendarskoj godini bila veća od 85.000,00 kn. Oni su se tada dužni prijaviti u nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi upisa u Registar poreznih obveznika, i to najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.
Od 1. siječnja tekuće godine dužni su voditi sve poslovne knjige što su propisane Zakonom o porezu na dodanu vrijednost, te u zakonskim rokovima podnositi poreznu prijavu.
Opće je pravilo da je obrtnicima koji će obavljati isporuke dobara i usluga drugim poreznim obveznicima, isplativ ulazak u sustav PDV-a, čak i kad nema zakonsku obvezu. Ulazak u sustav PDV-a isplati se i obrtnicima koji namjeravaju nabavljati dugotrajnu imovinu jer mu pravo na pretporez pojeftinjuje nabavu za gotovo petinu vrijednosti te imovine.
Onim obrtnicima koji će obavljati promet manje vrijednosti i isporučivati ih uglavnom krajnjim potrošačima, a ne kupuju dugotrajnu imovinu (uslužni obrti) vjerojatno nije u interesu dobrovoljni upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost propisane su sljedeće poslovne knjige i evidencije:
- Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA) za isporuke dobara i usluga
- Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA) za primljene predujmove
- Knjiga izdanih (izlaznih) računa (I-RA) za vlastitu potrošnju
- Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA) za isporuke dobara i usluga
- Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA) za primljene predujmove
- Knjiga primljenih (ulaznih) računa (U-RA) za vlastitu potrošnju
- Posebne evidencije za uvezena dobra
- PDV-F-evidencija računa o prodanim dobrima stranim državljanima radi povrata PDV


Osnovica PDV-a je naknada za isporučena dobra ili obavljene usluge. Naknadom se smatra sve ono što primatelj dobara ili usluga treba dati ili platiti za isporučena dobra ili obavljene usluge, osim PDV-a i prolaznih stavki. Na naknade za isporuke dobara i usluga što ih obavi obrtnik plaća se PDV po stopi 0% i 25%. Od 1. siječnja 2006. godine PDV se plaća po stopi 10% na usluge smještaja ili smještaja s doručkom, polupansiona ili punog pansiona u svim vrstama komercijalnih ugostiteljskih objekata i usluge agencijske provizije za naprijed navedene usluge.


Obračunska razdoblja kod PDV-a jesu:
- Mjesečno obračunsko razdoblje (od prvog do posljednjeg dana u mjesecu)
- Tromjesečno obračunsko razdoblje (od prvog do posljednjeg dana u tromjesečju) ako im je vrijednost isporučenih dobara i usluga, uključujući i PDV, u prethodnoj kalendarskoj godini bila manja od 300.000,00 kuna
- Godišnje obračunsko razdoblje (od prvog do posljednjeg dana kalendarske, odnosno poslovne godine)-svi obveznici PDV-a dužni su podnositi godišnju poreznu prijavu (obrazac "PDV-K - prijava konačnog obračuna poreza")

Obrtnik koji je obveznik poreza na dohodak koji obračunava PDV za isporučena dobra i obavljene usluge prema primljenim (naplaćenim) naknadama može u obračunskom razdoblju odbiti pretporez ako su ispunjeni naredni uvjeti:
- Račun za primljena dobra ili obavljene usluge sadrži sve podatke propisane Zakonom o porezu na   dodanu vrijednost,
- Račun i isporuka dobara i usluga primljeni su od drugog obveznika PDV-a,
- Isporuka dobara i usluga poduzetniku je obavljena u poduzetničke svrhe,
- Računi za isporučena dobra i usluge su plaćeni.


Dohodak je razlika između poslovnih primitaka i poslovnih izdataka što su nastali u istom poreznom razdoblju. Porezno razdoblje je kalendarska godina, ili samo dio godine u kojem je porezni obveznik poslovao.
Visine poreznih stopa za dohodak od samostalnog rada iznose 12%, 25%, 40% i primjenjuju se ovisno o poreznom razredu.

Obrtnici su obvezni dostavljati Poreznoj upravi porezne obrasce u propisanim rokovima.
- RPO Prijava u Registar poreznih obveznika (8 dana od dana početka obavljanja djelatnosti)
- ID Izvješće o primicima od nesamostalnog rada u mjesecu ... (Kad obrtnik zapošljava radnike a dostavlja se do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec)
- IDD Izvješće o drugom dohotku u mjesecu ... (Kad obrtnik isplaćuje drugi dohodak a dostavlja se do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec)
- IP Izvješće o plaći i mirovini (Kad obrtnik isplaćuje radnicima plaće a dostavlja se do 31. siječnja za prethodnu godinu)
- DOH Prijava poreza na dohodak za ____ godinu (Porezni obveznik obrtnik a dostavlja se do konca veljače za prethodnu godinu)
- Ostali obrasci ....